Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD INTERNETOVÉHO OBCHODU ( e-shopu )

 

Reklamační řád se vztahuje na reklamace zboží zakoupeného prostřednictvím internetového obchodu www.obuvevropa.cz. Vychází ze Všeobecných obchodních podmínek pro nákup zboží prostřednictvím e-shopu a nabývá účinnosti dne 15.05.2015.

 

 

Odpovědnost za jakost při převzetí

 

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady a má vlastnosti, které si strany ujednaly.
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá.
 3. Věc odpovídá jakostí nebo provedením smluveného vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy a dále je věc v odpovídajícím množství a vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

 

Odpovědnost za vady

 

 1. Pokud má převzaté zboží vady nebo nemá oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí-li se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství nebo jakost neodpovídá jiným smluvním parametrům, jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.
 2. Kupující v případě zjištění závady je oprávněn bez zbytečného odkladu uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí.
 3. Nemá-li věc vlastnosti stanovené v bodě 1, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
 4. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nesjedná nápravu v přiměřené době nebo že by sjednání nápravy spotřebiteli způsobilo značné obtíže.
 5. Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc koupena a to ihned po zjištění vady, bez zbytečného odkladu. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání. Prodávající neodpovídá za vady, které vznikly po převzetí zboží v důsledku neodborného zásahu nebo opravy provedené neoprávněnou osobou.

 

 1. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

 

 1. Dopravu reklamovaného výrobku k prodávajícímu a zpět zajišťuje kupující, umožňuje-li to povaha výrobku.

 

 1. Kupující je povinen pro účinné zahájení reklamačního řízení dodržet postup pro uplatnění reklamace – viz. níže.

 

Postup pro uplatnění reklamace

 

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od jejího zjištění. Reklamaci je kupující oprávněn uplatnit na adrese CORA CZ spol. s r.o., Dolní Dědina 241, 760 01 Zlín. V reklamaci je kupující povinen sdělit své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Vzorový formulář pro provedení reklamace naleznete na www.obuvevropa.cz.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží u prodávajícího. Lhůta pro vyřízení reklamace běží ode dne doručení reklamovaného zboží prodávajícímu.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci vady, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění – doručení prodávajícímu, pokud se s kupujícím nedohodnou písemně na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující právo na vrácení kupní ceny, pokud se nedohodnou obě strany jinak.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

Záruční doba se prodlužuje o dobu uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

 

Reklamační formulář ke stažení zde: Reklamační list